OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AQOTEC s.r.o.

 

Obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

1. Rozsah platnosti obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také „OP“) upravují podmínky při dodání zboží (dále jen

„produkt“), při dodání produktu včetně jeho montáže a při poskytování ostatních služeb ze

strany společnosti Aqotec s.r.o., IČ 293 64 086, se sídlem U sladovny 425, 671 25 Hodonice,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 75485 (dále jen

také „Aqotec“ nebo „dodavatel“) obchodním partnerům Aqotecu. Obchodními partnery se

míní podnikatelé (dále jen také „smluvní partner“ nebo „smluvní partneři“) (společně také

jen „smluvní strany“).

 

1.2 Tyto OP se nevztahují na smluvní vztahy mezi Aqotec a spotřebiteli. Uzavřením smlouvy

smluvní partner prohlašuje, že není spotřebitelem a smlouvu uzavírá v rámci své

podnikatelské činnosti. V případě, že by prohlášení dle předchozí věty nebylo pravdivé, je

smluvní partner povinen oznámit nám takovou skutečnost bez prodlení. V případě podle

předchozí věty má Aqotec právo od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit, a to i bez

ohledu na rozsah jejího splnění a i bez toho, aby předtím smluvní partner splnil svou

oznamovací povinnost.

 

1.3 Uzavřením smlouvy bere smluvní partner na vědomí a souhlasí, že bez předchozího

písemného souhlasu Aqotecu není oprávněn na třetí strany platně postoupit nebo jinak převést

či ve prospěch třetích stran zastavit jakákoli práva či pohledávky vůči Aqotecu, která mu ze

smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknou.

 

1.4 Součástí smluvního vztahu, který je uzavírán mezi Aqotecem a jeho smluvními partnery, jsou

vždy tyto OP. Není-li ve smlouvě (pojem smlouva def. níže) písemně upravena jiná úprava

odlišná od těchto OP, popř. písemně specifikováno, že pro příslušnou smlouvu platí nebo

neplatí určité ustanovení OP, platí pro smluvní vztah celé znění OP.

 

1.5 Změna ustanovení odchylných od znění OP musí být vždy v písemné formě a odsouhlasena

oběma smluvními stranami; totéž platí o př.padných dohodách smluvních stran o odchýlen. se

od požadavku písemné formy. Pokud tomu tak není, odchylná ustanovení uvedená ve

smlouvě, popř. obchodních podmínkách smluvního partnera neplatí.

 

1.6 Použití obchodních podmínek smluvního partnera nebo třetích stran (dále jen „jiné obchodní

podmínky“) na vzájemné závazky smluvních stran se vylučuje, a to bez nutnosti jakéhokoli

dalšího jednání ze strany Aqotecu; to neplatí, pokud s odkazem na toto ustanovení OP použití

jiných obchodních podmínek Aqotec výslovně písemně připustí. Zahrnutí jiných obchodních

podmínek či odvolávek na ně do jakéhokoli dokumentu vedoucího k uzavření smlouvy se

považuje v tomto ohledu za neúčinné. Podmínky INCOTERMS 2000 nejsou považovány za

jiné obchodní podmínky a odkazy Aqotecu na ně jsou pro smluvní vztah závazné.

 

1.7 Vylučuje se též použití zvyklostí či předchozí praxe stran, která je v rozporu s těmito OP.

 

1.8 Souhlas s použitím těchto OP se uplatní i na další smlouvy uzavírané mezi Aqotec a

smluvním partnerem, které věcně spadají pod tyto OP, a to i bez nutnosti výslovn.ho zahrnutí

těchto OP či odkazu na ně do takovýchto budoucích smluv. Pro vyloučení pochybností se

stanoví, že dojde-li k budoucí aktualizaci OP, budou se aplikovat ve verzi, která byla aktuální

ke dni uzavření příslušné smlouvy.

 

1.9 Tyto OP jsou veřejně dostupné na adrese www.aqotec.cz.

 

2. Platné uzavření smlouvy

2.1 Nabídky

Nabídky Aqotecu jsou až do písemného potvrzení objednávky ze strany Aqotecu nezávazné.

Aqotec je kdykoli oprávněn s uvedením důvodu či bezdůvodně od sjednávání smlouvy

odstoupit, aniž by byl povinen hradit druhé straně jakoukoliv škodu, a to až do okamžiku

uzavření smlouvy. Použití § 1729 občanského zákoníku se vylučuje.

Informace o službách a produktech Aqotecu uvedené v katalozích, cenících, brožurách,

firemních informačních materiálech, prospektech, oznámeních na veletrzích, v oběžnících,

reklamním vysílání nebo jiných médiích jsou nezávazné, nejsou-li výslovně a písemně

prohlášeny za smluvní obsah.

 

2.2 Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází okamžikem přijetí návrhu smlouvy druhou stranou. K přijetí

návrhu dochází p.semným potvrzením nabídky Aqotecu ze strany smluvního partnera;

p.semným potvrzením objednávky smluvního partnera ze strany Aqotecu; uzavřením písemné

smlouvy se smluvním partnerem, dodávkou předmětu koupě nebo poskytnutím služby ze

strany Aqotecu (dále jen „smlouva“).

 

3. Cena

3.1 Cena zahrnuje všechny náklady dle sjednaného obsahu smlouvy, není-li ve smlouvě nebo OP

uvedeno jinak. Cena je uvedena bez platné zákonné daně z přidané hodnoty (DPH).

 

3.2 Není-li cena uvedena přímo ve smlouvě, platí cena uvedená v ceníku Aqotecu platném pro

příslušné období. Informace z aktuálního ceníku Aqotecu je součástí sjednávání zakázky se

smluvním partnerem.

 

3.3 Aqotec je oprávněn i po uzavření smlouvy jednostranně upravit dohodnutou smluvní cenu v

případě, že se změní okolnosti, za kterých byla smlouva uzavřena – viz 3.4 (cenová doložka)

a 3.5 (měnová doložka) těchto OP.

 

3.4 Zvýš.-li se vstupní cena hlavních surovin u subdodavatelů v době od uzavření smlouvy do

termínu dodání produktu (montáže) o více než 15 %, je Aqotec oprávněn zvýšit sjednanou

cenu produktu v návaznosti na růst ceny hlavních surovin na produktu. Není-li ve smlouvě

uvedeno či specifikováno jinak, za hlavní surovinu je považováno železo. Upravená cena je

vůči smluvnímu partnerovi účinná dnem doručení oznámení o této úpravě.

 

3.5 Jelikož jsou produkty Aqotecu vyráběny převážně v zahraničí a ceny dodávek jsou závislé na

kurzu Eura (EUR), je Aqotec oprávněn za situace, je-li cena ve smlouvě uvedena v české

měně (CZK) a zvýš.-li se po uzavření smlouvy kurz české měny ve vztahu k měně Euro

(EUR) o více než 10 % oproti příslušnému kurzu v den uzavření smlouvy, zvýšit cenu za

produkt tak, aby částka v české měně odpovídala změně příslušného kurzu. Pro stanovení

kurzovního poměru je rozhodný př.slušný kurz vyhl.šený ČNB (devizový střední kurz) v den

uzavření smlouvy a den uskutečnění platby v hotovosti či v den podání příkazu k úhradě při

platbě převodem z účtu ze strany smluvního partnera.

 

3.6 Je-li udělena zakázka bez předchozí nabídky nebo provedeny služby ze strany Aqotecu, které

byly sjednány dodatečně, je smluvní partner povinen uhradit odměnu dle platného ceníku,

není-li sjednáno jinak.

 

3.7 Je-li sjednána periodicky účtovaná odměna (např. za servis nebo údržbu) (dále jen

„periodicky účtovaná odměna“) a není-li splatnost odměny uvedena ve smlouvě, je odměna

splatná ročně dopředu, ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku. Začíná-li nebo končí-li

plnění dle smlouvy během roku, náleží Aqotecu poměrná část roční odměny . Je-li periodicky

účtovaná odměna sjednána na delší období, je Aqotec oprávněn tuto odměnu zvýšit

v závislosti na indexu spotřebitelných cen vyhlášeném Českým statistickým úřadem za

předchozí kalendářní rok, a to vždy s účinností od prvního dne měsíce následujícího po

měsíci, v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno. Měsíc, ve kterém byla smlouva s

periodicky účtovanou odměnou sjednána, platí jako výchoz. základ. Není-li index

spotřebitelských cen publikován, použije se na jeho místě takový, který z něj vychází nebo mu

nejvíce odpovídá. Aqotec je dále oprávněn přizpůsobit periodicky účtovanou odměnu z

důvodů uvedených v bodu 3.3 těchto OP.

 

3.8 Náklady na jízdné, diety a na přenocování i na balení se u periodicky účtované odměny

fakturují zvlášť. Doba strávená na cestě ke smluvnímu partnerovi a zpět platí jako pracovní.

 

3.9 Je-li smluvní partner v prodlení s platbou za poskytnutá plnění o více než 30 dní, je Aqotec

oprávněn zastavit plnění svých povinností vůči smluvnímu partnerovi až do zaplacení dlužné

splatné platby smluvním partnerem a/nebo uplatnit přiměřené prodloužení dodací lhůty u

všech ostatních plnění; Aqotec je dále oprávněn požadovat úhradu za již provedená plnění (i

částečná) u jiných smluv se stejným smluvním partnerem (tzv. okamžité zesplatnění

pohledávek Aqotecu) a/nebo uplatnit své právo na odstoupení od předmětné smlouvy, u které

došlo k prodlení s úhradou platby. Rozdílně od § 1913 občanského zákoníku se sjednává, že

Aqotec je oprávněn pozastavit nebo odepřít plnění dle smlouvy nebo z jiného právního

důvodu, případně i od ní odstoupit i tehdy, pokud dluh druhé strany vzniklý ze stejného nebo

jiného právního důvodu nebyl splněn řádně a včas.

 

4. Dodávka, montáž a jiné náklady

4.1 Zavázal-li se Aqotec smlouvou k dodávce produktu, montáž produktu se neprovádí. Aqotec je

povinen dodat produkt stanovený ve smlouvě.

 

4.2 Přeje-li si smluvní partner montážní úkon nad rámec původně sjednaného, je smluvní partner

povinen uhradit náklady na montáž dle ceníku, není-li písemně dohodnuto jinak.

 

4.3 Je-li smlouvou sjednána dodávka produktu a jeho montáž, jsou náklady na montáž zahrnuty

do sjednané ceny. V případě sjednání záruky zahrnuje oprava/výměna produktu v tomto

případě i náklady na dopravu a montáž produktu.

 

4.4 Náklady za skladování materiálů nutných k poskytnutí plnění v jiném místě než u Aqotecu

nese smluvní partner.

 

4.5 Není-li uvedeno ve smlouvě jinak, náklady na balení a jejich odbornou likvidaci jsou

obsaženy v ceně. Náklady za odbornou likvidaci i náklady na materiál / odpady, které vznikají

během poskytování plnění v místě jiném než u Aqotecu, nese smluvní partner.

 

5. Dodací lhůty

5.1 Dodací lhůty Aqotecu jsou závazné, pokud jsou sjednány ve smlouvě. Nevyplýv.-li ze

smlouvy něco jiného, začíná lhůta, v níž má být plněno, běžet ode dne uzavření smlouvy.

 

5.2 Dodávka zboží je Aqotecem splněna a nebezpečí škody na smluvního partnera přechází

v případě výslovně sjednaného osobního odevzdání zboží Aqotecem přímo smluvnímu

partnerovi okamžikem předání produktu smluvnímu partneru proti podpisu na dodacím listu

(osobní odběr), popř. protokolu o převzetí a předání (u produktu s montáží) ve smlouvou

sjednaném místě; není-li výslovně sjednáno osobní dodání a převzetí, pak je dodávka splněna

a nebezpečí škody na smluvního partnera přechází předáním produktu prvnímu dopravci k

přepravě pro smluvního partnera.

 

5.3 Není-li Aqotec povinen dodat produkt v místě určeném ve smlouvě, popř. určeným způsobem

(dopravci), je smluvní partner povinen produkt převzít v místě sídla Aqotecu. Povinnost dodat

produkt je v tomto případě splněna v okamžiku, kdy Aqotec umožní smluvnímu partneru

nakládat s produktem na této adrese a oznámí-li smluvnímu partnerovi, že produkt je

připraven k expedici. Tímto okamžikem přechází na smluvního partnera nebezpečí škody na

produktu.

 

5.4 Je-li předání nebo odeslání produktu na přání smluvního partnera opožděno, je Aqotec

oprávněn účtovat skladné ve výši 0,5 % ceny produktu za každý započatý měsíc od data

oznámení připravenosti k odeslání. Skladné je omezeno do celkové výše 10 % smluvní ceny

produktu, pokud nejsou prokázány vyšší náklady. Smluvní partner je povinen skladné na

vyžádání uhradit.

 

5.5 Vyplýv.-li ze smlouvy, že smluvní partner je povinen splnit určité povinnosti ještě před

dodáním produktu / montáží (např. předat Aqotecu podklady, plány, nákresy potřebné k

výrobě produktu, příslušná povolení a schválení, uhradit cenu), začíná lhůta k dodání zboží

běžet teprve ode dne splnění těchto povinností. Aqotec není povinen splnit tyto povinnosti,

není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

 

5.6 Dojde-li po sjednání smlouvy z jakýchkoliv důvodů ke změně nebo doplnění smlouvy a neníli

smluvena nová doba dodání, běží nová dodací lhůta od počátku ve stejném rozsahu.

 

5.7 Bude-li Aqotecu bráněno ve splnění závazků vznikem nepředv.datelných nebo

neodvratitelných a Aqotecem nezaviněných okolností, úředními opatřeními a zásahy,

problémy s energetickým zásobováním, výpadkem těžko nahraditelných subdodavatelů,

stávkou, postižením dopravních cest, prodlevou při celním odbavování nebo vyšší mocí,

prodlužuje se dodací lhůta v přiměřeném rozsahu. Přitom je nerelevantní, zda tyto okolnosti

nastanou u Aqotecu samotného nebo u některého z jeho dodavatelů nebo subdodavatelů.

Aqotec je povinen smluvního partnera neprodleně informovat o této překážce a

předpokládaném době nemožnosti plnění. Nárok smluvního partnera na náhradu škody se

vylučuje.

 

5.8 Brání-li splnění smlouvy překážka nezaviněná Aqotecem, kterou nebylo možno předvídat a

která nastala nezávisle na vůli Aqotecu, a kterou není možno ani při vynaložení přiměřeného

úsilí a prostředků překonat, smlouva se ruší od počátku. Nárok smluvního partnera na náhradu

škody se vylučuje.

 

5.9 V případě, že bylo ze strany Aqotecu již částečně nebo předběžně plněno, je Aqotec oprávněn

vyúčtovat toto částečné, popř. předběžné plnění. Je-li sjednáno dodání na odvolávku, platí

předmět plnění nejpozději šest měsíců po objednání za vyž.daný odvolávkou.

 

5.10 Smluvní partner je povinen akceptovat předčasné nebo zpožděné dodávky v časové toleranci,

která je v obchodních vztazích v tomto odvětví běžná. Částečné dodávky jsou přípustné.

 

6. Přeprava produktu

6.1 Zasílání, nakládání a vykládání i přeprava jsou prováděny vždy na nebezpečí smluvního

partnera.

 

6.2 Smluvní partner schvaluje každý vhodný způsob zásilky. Volba přepravní cesty a dopravního

prostředku náleží Aqotecu.

 

6.3 Pojištění přepravy se uzavírá jen na písemnou žádost smluvního partnera.

 

6.4 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je Aqotec oprávněn si nechat od smluvního partnera před

zasláním produktu uhradit balné, poštovné a kupní cenu, popř. kupní cenu dobírkou, pokud se

zhorší majetkové poměry smluvního partnera nebo se překročí úvěrový limit sjednaný s

Aqotecem.

 

7. Vady produktu a záruka za jakost

7.1 Cílem Aqotecu je odstranit všechny zjištěné vady co nejdříve a ke spokojenosti smluvního

partnera.

 

7.2 Aqotec odpovídá za vadu, kterou má produkt v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na

produktu na smluvního partnera, popř. je způsobena porušením povinností při montáži

produktu ze strany Aqotecu.

 

7.3 Aqotec neodpovídá za vady zboží, které smluvní partner musel s vynaložením obvyklé

pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

 

7.4 Byly-li použity podle smlouvy při výrobě produktu věci a podklady (plány, nákresy atd.)

předané smluvním partnerem, neodpovídá Aqotec za vady produktu, které byly způsobeny

použitím těchto věcí, jestliže Aqotec nemohl ani při vynaložení dostatečné péče odhalit

nevhodnost těchto věcí pro výrobu produktu, nebo na tuto nevhodnost smluvního partnera

písemně upozornil, avšak smluvní partner trval na jejich použití.

 

7.5 Smluvní partner je povinen prohlédnout produkt podle možností co nejdříve, nejpozději do 3

týdnů, po přechodu nebezpečí škody na produktu. Je-li mezi stranami sjednaná přejímka

produktu za přítomnosti obou smluvních stran, není možno uplatnit vady, které bylo možno

při přejímce zjistit. Prohlídka zboží musí být v každém případě provedena a zjištěné vady

reklamovány před jakýmkoli dalším zpracováním dodaného produktu nebo jeho smíšením

nebo spojením s jinou věcí; reklamace musí obsahovat přesný popis zjištěných vad a musí být

podána písemně doporučenou poštou a současně faxem nebo elektronicky (e-mail).

 

7.6 Zjistí-li smluvní partner vady na produktu, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat

Aqotec.

 

7.7 Smluvní partner je povinen prokázat existenci vady v době přechodu nebezpečí na produktu,

okamžik zjištění i včasnost reklamace.

 

7.8 Aqotec odstraní vadu produktu, projeví-li se ve lhůtě 24 měsíců u movitých věcí (produkt a

montáž produktu, je-li sjednána) a 36 měsíců u nemovitostí, není-li sjednáno jinak (dále jen

„záruka“). Lhůta počíná běžet ode dne dodání produktu. V případě prodlení smluvního

partnera s peněžitým plněním, zejména se zaplacením ceny produktu okamžikem, kdy

prodlení nastane, záruka končí. Aplikace § 2108 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

 

7.9 Záruka je vyloučena, pokud se technická zařízení (např. přívody potrubí, kabeláž, sítě) u

smluvního partnera nutná pro zapojení produktu nenacházejí v technicky bezvadném a

provozuschopném stavu nebo nejsou kompatibilní s produkty Aqotecu. Dle domluvy je

možno tato technická zařízení zkontrolovat ze strany Aqotecu za předem sjednanou odměnu.

 

7.10 Záruka je dále vyloučena v případech vad vzniklých: neodbornou manipulací nebo

nepřiměřenou zátěží, pokud nebyly dodržovány zákonné nebo Aqotecem vydané předpisy k

obsluze a instalaci; dále pokud byl předmět dodávky zhotoven na základě zadání (plány,

nákresy atd.) smluvního partnera a vada je zapříčiněna chybou v tomto zadání smluvního

partnera; dále případně chybné montáže nebo zprovoznění smluvním partnerem nebo třetími

osobami; při přirozeném opotřebení produktu; při škodách při přepravě; nesprávném

skladování; při podmínkách bránící funkci (např. nedostatečné napájení proudem),

chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivech, při neprováděné nutné údržbě

nebo při špatné údržbě produktu a při pozdějších změnách na předaném produktu nebo jeho

dílech ze strany smluvního partnera nebo třetí osoby bez písemného souhlasu Aqotecu.

 

7.11 Závady v rámci záruky jakéhokoliv druhu musí být neprodleně (nejpozději do 3 týdnů od

zjištění závady) písemně vytknuty Aqotecu od zjištění těchto závad. Pokud nejsou písemně

vytknuty v této lhůtě, nároky ze záruky zanikají.

 

7.12 Reklamace v písemné formě a reklamovaný produkt musí být doručen do sídla Aqotecu. V

reklamačním dopisu je povinen smluvní partner co nejpřesněji popsat závadu na produktu.

Zaslání tam i zpět nebo vrácení produktu je prováděno na nebezpečí smluvního partnera.

 

7.13 Není-li předání reklamovaného produktu v sídle Aqotecu možné, strany jsou povinny

dohodnout si místo opravy závady (např. v případě zabudování produktu v tomto místě).

 

7.14 Pokud o to Aqotec požádá a je-li to možné, nesmí smluvní partner po uplatnění reklamace až

do ukončení reklamačního řízení bez souhlasu prodávajícího s produktem, kterého se

reklamace týk., disponovat.

 

7.15 Po převzetí reklamace si strany sjednají lhůtu pro odstranění závady. Tato lhůta se sjednává

přiměřeně dle závažnosti vytčené vady a může být prodloužena ze strany Aqotecu pouze v

odůvodněných případech (závada je vážnějšího charakteru než původně předpokládaná, pro

opravu je potřeba dodat náhradní díly s delší dobou dodání atd.).

 

7.16 Aqotec je oprávněn provést nebo nechat provést jakoukoliv kontrolu, kterou uzná za nutnou

pro zjištění závady a možnosti její opravy. Pro případ, že z této kontroly vyplyne, že Aqotec

nenese odpovědnost za závadu, je smluvní partner povinen nést náklad na tuto kontrolu za

přiměřenou odměnu, jakož i veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním vad

(např. přeprava, přivezení, odvoz, cestovné). Na žádost Aqotecu je smluvní partner povinen

bezplatně poskytnout potřebný personál.

 

7.17 V případě vady produktu je Aqotec povinen tuto vadu odstranit, a to dodáním náhradního

produktu za vadný produkt, opravou vadného produktu, nebo přiměřenou slevou z ceny

produktu. Způsob odstranění vady se řídí př.slušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

7.18 V případě, že se jedná o vadu, která smlouvu porušuje podstatným způsobem, má smluvní

partner právo na odstoupení od smlouvy. V případě, že se jedná o odstranitelnou vadu, která

smlouvu porušuje nepodstatným způsobem, a Aqotec neodstraní vadu ani v přiměřené

dodatečné lhůtě, má smluvní partner právo od smlouvy odstoupit.

 

7.19 Produkty Aqotecu jsou konformní s CE a testovány TÜV. Aqotec neodpovídá za škody

vzniklé tím, že komponenty předávací stanice dálkového vytápění Aqotecu, které podle

dodavatele jsou konformní s CE, neobsahují subkomponenty konformní s CE. Odpovědnost

Aqotecu za veškeré škody z toho vzniklé je vyloučena.

 

7.20 Aqotec odpovídá za chybný výpočet tepelného množství na základě Aqotecem dodaného

vadného měřidla tepla jen v případě úmyslného zavinění. Odpovědnost za škodu je limitována

max. částkou 50.000 Kč za celou zakázku.

 

8. Úhrada sjednané ceny za plnění a splatnost

8.1 Není-li doba splatnosti sjednána ve smlouvě, činí 14 dnů od doručení faktury smluvnímu

partnerovi.

 

8.2 Platba ze strany smluvního partnera je včasná, pokud jí Aqotec může disponovat (je-li předána

v hotovosti nebo připsána na účet). Doplňkové údaje k platbě, např. na dokladech k převodu,

jsou nezávazné.

 

8.3 Při prodlení smluvního partnera s platbou se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z

neuhrazené částky za každý den prodlení. Účelné a nutné náklady vzniklé prodlením s

úhradou platby (např. náklady za každý upom.nkový dopis sepsaný Aqotecem kromě prvního

ve výši 500 Kč, náklady za právní zastoupení dle advokátního tarifu) je oprávněn Aqotec

požadovat od smluvního partnera, který je v prodlení. Smluvní partner je povinen Aqotecu

úrok z prodlení a vynaložené náklady na vyžádání uhradit.

 

8.4 Uplatnění a zaplacení úroků z prodlení nevylučuje právo Aqotecu na náhradu škody vzniklé

neplněním peněžitého dluhu smluvního partnera. Aplikace § 1971 občanského zákoníku se

tímto vylučuje.

 

8.5 Závěrečné a částečné závěrečné faktury nesmí obsahovat výhradu ohledně dodatečných

pohledávek za poskytnutá plnění. Výhrady přesto učiněné jsou neplatné.

 

9. Zápočet a postoupení pohledávek

9.1 Uplatnění zadržovacího práva a námitky nesplnění smlouvy smluvním partnerem při

domnělých vadách je vyloučeno. Zápočet pohledávek nebo nároků na snížení cen smluvním

partnerem je přípustné jen tehdy, pokud bylo o pohledávce pravomocně rozhodnuto v rámci

soudního řízení nebo byla písemně uznána Aqotecem, jinak není smluvní partner oprávněn

své pohledávky za Aqotecem započítat proti pohledávkám Aqotecu za ním.

 

9.2 Smluvní partner není oprávněn postoupit pohledávky za Aqotecem a práva ze smluvního

vztahu s Aqotecem bez písemného souhlasu Aqotecu.

 

9.3 Rozdílně od ustanovení § 1986 občanského zákoníku se sjednává, že Aqotec je oprávněn pro

započtení proti pohledávce smluvního partnera, kterou smluvní partner nabyl od třetí osoby,

použít veškeré pohledávky, které Aqotec měl v době, kdy mu bylo oznámeno nabytí

pohledávky smluvním partnerem, proti všem ostatním předcházejícím věřitelům této

pohledávky. K započtení pohledávky dle této smlouvy dochází p.semným oznámením

Dodavatele odeslaným objednateli. Oznámení bude obsahovat započítávanou částku a

okolnosti započtení. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení možnosti smluvního

partnera jednostranně započíst své pohledávky vůči Aqotecu, které by jinak byly způsobilé

k započtení. V souladu s výše uvedeným ujednáním není smluvní partner oprávněn k

započtení, zadržení, anebo snížení splátek a ostatních plateb spojených se smlouvou, a to ani

v případě, že jsou uplatňována práva z odpovědnosti za vady nebo jiné protipohledávky.

Tento odstavec zůstává účinný i po odstoupení od této smlouvy nebo jejím jiném zrušení.

 

9.4 Rozdílně od ustanovení § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se sjednává následující:

- Platby došlé od objednatele může Aqotec použít na úhradu svých pohledávek za smluvním

partnerem, a to v tomto pořadí:

- příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, náklady na vymáhání všech svých nároků vůči

smluvnímu partnerovi, zejména nároků na náhradu škody, ušlý zisk, na vydání bezdůvodného

obohacení apod.

- pohledávky na splacení ceny díla.

 

9.5 Má-li být Aqotecu splněno týmž smluvním partnerem několik dluhů z různých smluvních

vztahů a není-li smluvním partnerem jako dlužníkem nejpozději při plnění určeno, na který

dluh plnění poskytuje nebo jde o určení nesrozumitelné, může Aqotec jako věřitel přijaté

plnění použít na úhradu dluhů smluvního partnera, jejichž splnění není zajištěno nebo je

nejméně zajištěno, a to ze kteréhokoliv smluvního vztahu dle výše uvedeného pořadí. § 1932

a § 1933 občanského zákoníku se nepoužijí.

 

9.6 Aqotec je vždy oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za

smluvním partnerem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky smluvního partnera, a to i v

případě odstoupení od smlouvy, tzn. že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z

případného bezdůvodného obohacení.

 

9.7 Odchylně od ustanovení § 1982 odst. 1 občanského zákoníku a § 1987 občanského zákoníku

platí, že:

- Aqotec je oprávněn započíst proti pohledávkám smluvního partnera i své pohledávky, jejichž

splnění nemá ještě právo požadovat;

- Aqotec je oprávněn své pohledávky započíst i proti pohledávkám smluvního partnera, které

doposud není oprávněn plnit;

- Aqotec je oprávněn použít k započtení i své nejisté a/nebo neurčité pohledávky.

 

9.8 Ustanovení § 1990 občanského zákoníku se neaplikuje a smluvní partner nemá nárok na

náhradu škody vzniklé mu tím, že plnění v důsledku započtení na určeném místě nezíská,

nebo že na určeném místě nemůže plnit, a Aqotec smluvnímu partneru za jakoukoliv

takovouto škodu neodpovídá.

 

10. Výhrada vlastnictví

10.1 Vlastnické právo k dodanému zboží zůstává Aqotecu až do okamžiku plného uhrazení jeho

ceny (platí datum přijetí platby) a př.padných dalších pohledávek smluvního partnera.

 

10.2 Smluvní partner je oprávněn nakládat s produktem podléhajícím výhradě vlastnického práva

jen pro svou potřebu a nesmí je dále zcizovat či dát do zástavy třetí osobě.

 

10.3 Pokud by v mezidobí došlo ke zcizení produktu (zpracování atd.), smluvní partner je povinen

postoupit Aqotecu své nároky vůči třetí osobě (např. z přeprodeje vůči svému odběrateli). O

tomto postoupení je smluvní partner povinen informovat třetí stranu. Na výzvu musí

poskytnout Aqotecu všechny podklady a informace potřebné k uplatnění postoupených

pohledávek a nároků. Náklady vzniklé uplatněním práv Aqotecu z výhrady vlastnictví jdou k

tíži smluvního partnera.

 

10.4 Aqotec je oprávněn požadovat okamžité vydání dodaného, ale ještě nezaplaceného zboží,

pokud smluvní partner neplní včas a zcela své platební povinnosti nebo pokud je na majetek

smluvního partnera vyhlášeno insolvenční řízení, popř. bylo zamítnuto kvůli nedostatku

majetku, dále pak pokud smluvní partner zastaví své platby nebo se pokouší uzavřít se svými

věřiteli mimosoudní vyrovnání. Zpětvzetí zboží ze strany Aqotecu se nepovažuje za

odstoupení od smlouvy, leda by to bylo zvlášť písemně ujednáno. Při zpětvzetí zboží

dodaného s výhradou vlastnictví zůstává právo Aqotecu na požadování náhrady škody kvůli

neuhrazení platby nedotčeno.

 

10.5 Aqotecu náleží k zajištění jeho pohledávek z jakéhokoli vztahu se smluvním partnerem právo

zadržet výrobky a zboží až do vyrovnání veškerých splatných pohledávek z

jakéhokoli závazkového vztahu se smluvním partnerem. K uplatnění tohoto práva je zmocněn

ke vstupu do objektu, který smluvní partner používá pro svou podnikatelskou činnost, a k

odebrání vyhrazeného produktu.

 

11. Práva duševního vlastnictví

11.1 Smluvní partner odpovídá za to, že př.padnými konstrukčními údaji, nákresy, modely nebo

jinými specifikacemi předanými do výroby nebudou zasažena práva třetích osob. Smluvní

partner je povinen kontrolovat konstrukční údaje, nákresy, modely, jiné specifikace, podklady

aj. na případně existující práva duševního vlastnictví třetích osob. Bude-li vznesen vůči

Aqotecu nárok kvůli porušení takovéhoto práva, smluvní partner je povinen podniknout

všechny kroky, kterými by Aqotec ochránil a nahradí mu veškeré finanční náklady a škody,

které mu vzniknou uplatněním práv třetích osob.

 

11.2 Software, prováděcí podklady (např. plány, nákresy a jiné technické podklady) patřící

Aqotecu zůstávají stejně jako vzory, katalogy, prospekty, ilustrace apod. duševním

vlastnictvím Aqotecu a požívají autorskoprávní ochrany a ochrany průmyslových práv. Každé

rozmnožování, rozšiřování, napodobení, zpracování nebo zhodnocení apod., které není

výslovně dovoleno, je nepřípustné.

 

12. Mlčenlivost

12.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o existenci mezi nimi uzav.raných smluv a

plnění poskytovaného v souvislosti s nimi a nezveřejňovat ve svých reklamních materiálech

informace o obchodním vztahu mezi smluvními stranami bez předchozího písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

 

12.2 Smluvní strany se zavazují nezpřístupňovat třetím stranám žádné dokumenty (včetně, bez

omezení, vzorů, vzorků, výkresů, konkrétních popisů produktů nebo postupů) a uchovávat je

tak, aby se zamezilo přístupu třetích stran k nim. Tím není dotčeno naše právo prezentovat

naše zboží v rozsahu, v jakém nezahrnuje informace z Vašich dokumentů.

 

12.3 Smluvní strany se zavazují nakládat s veškerými neveřejnými obchodními a technickými

materiály a informacemi druhé smluvní strany, o jejichž obsahu se dozví v souvislosti s

obchodním vztahem mezi smluvními stranami, jako s obchodním tajemstvím příslušné

smluvní strany. Každá ze smluvních stran je povinna zavázat své subdodavatele v rozsahu

ustanovení předchozí věty.

 

12.4 Smluvní strany se zavazují ochraňovat a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích druhé

smluvní strany a tyto zpracovávat výhradně pro účely administrace vzájemného smluvního

vztahu v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

 

13. Odpovědnost za škodu

13.1 Smluvní partner je oprávněn v případě porušení povinností ze strany Aqotecu požadovat

náhradu škody v max. celkové výši rovnající se kupní ceně produktu, který byl vadný, popř.

sjednané ceny u jiného plnění než dodání produktu, není-li uvedeno jinak. Pokud škoda

vznikla .myslným porušením povinností Aqotecu, je smluvní partner oprávněn požadovat

plnou náhradu škody.

 

13.2 Veškeré nároky na náhradu škody s výjimkou nároků na náhradu škody způsobené úmyslně či

z hrubé nedbalosti se vylučují.

 

13.3 Škody způsobené vadou výrobku se hradí podle platné a účinné právní úpravy aktuální ke dni

vzniku škody.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto OP jsou součástí uzavřené smlouvy.

 

14.1 Od smlouvy lze odstoupit v případech uvedených v kogentních ustanoveních občanského

zákoníku, z důvodů uvedených ve smlouvě nebo OP a v případě vstupu druhé smluvní strany

do insolvenčního řízení, popř. pokud je insolvenční řízení zamítnuto pro nedostatek majetku.

 

14.2 Aqotec je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, není-li dodávka produktu možná

z důvodu na straně smluvního partnera a prodlení přetrvává i po dodatečné lhůtě nebo

nedodrží-li smluvní partner svůj z.konný nebo smluvní závazek vůči Aqotecu, dále pak v

případě, pokud existují důvodné pochybnosti týkaj.c. se bonity smluvního partnera a tento ani

na žádost Aqotecu neposkytne zálohu, popř. jistotu před poskytnutím plnění ze strany

Aqotecu.

 

14.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a adresováno na adresu smluvní strany, která je

uvedena ve smlouvě. Je-li uvedeno vícero adres, je rozhodující sídlo smluvní strany.

 

14.4 Právní vztahy mezi Aqotecem a smluvními partnery se řídí právním řádem České republiky.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

 

14.5 Pokud budou OP, smlouva nebo jiné související dokumenty vyhotoveny vedle české verze i v

jiné jazykové mutaci nebo budou vyhotoveny dvojjazyčně, je vždy rozhodující verze v

českém jazyce.

 

14.6 Pokud by se v př.padných sporech smluvních stran nepodařilo dosáhnout řešení smírnou

cestou, jsou příslušné k rozhodování české soudy. Místně př.slušným v rozhodování sporů v I.

stupni se sjednává Okresní soud ve Znojmě, v případě příslušnosti krajských soudů Krajský

soud v Brně.

 

14.8 Není-li uvedeno jinak, písemná forma je dodržena, je-li provedena prostřednictvím e-mailu,

doporučenou poštou, prostřednictvím osobního doručení nebo kurýrn. služby. Je-li ve

smlouvě uvedena odpovědná osoba, musí být listiny adresovány této osobě. Písemná

komunikace je považována za doručenou v případě (a) komunikace prostřednictvím e-mailu

přijetím osobního potvrzení druhé smluvní strany o doručení zprávy, (b) osobního doručení

nebo prostřednictvím kurýrn. služby přijetím potvrzení příjemce o doručení, a (c) doručení

doporučenou poštou dnem uvedeným na potvrzení o doručení.

 

14.9 V případě dodržení písemné formy doručení platí, že druhá strana souhlasí s obsahem

doručených písemností, pokud se do 14 dnů od jejich obdržení proti nim neohradí.

 

14.10 Změny obchodní firmy, sídla, právní formy, odpovědné osoby, místa plnění nebo jiných

relevantních informací jsou strany povinny druhé straně neprodleně písemně oznámit. Nejsouli

tyto změny druhé straně oznámeny, vychází se z informací uvedených ve smlouvě.

 

14.11 Pokud při použití způsobu komunikace smluvní strana obdrží nečitelné nebo neúplné

dokumenty, je povinna druhou smluvní stranu o této skutečnosti bezodkladně (do tří

pracovních dnů) písemně informovat a do doby, než obdrží odpověď, nesmí na základě

takovýchto dokumentů jednat.

 

14.12 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo smlouvy, je nebo se stane či bude shledáno

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním možném rozsahu přípustném

podle př.slušných právních předpisů) platnost a vymahatelnost zbývaj.c.ch ustanovení OP

nebo smlouvy. Aqotec a smluvní partner se v takových případech zavazují nahradit neplatné

nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy př.pustný význam a účinek, jako byl záměr

ustanovení, jež má být nahrazeno.

 

14.13 Tyto OP nabývaj. platnosti a účinnosti dnem 1.1.2015

Aqotec s.r.o.